Финансијски извештај 2018

Биланс стања

Биланс успеха

Одлука о усвајању финансијског извештаја или Изјава да није усвојен финансијски извештај

Одлука о расподели добити односно покрићу губитка или Изјава да није вршена расподела добити односно покриће губитка

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације