Потписани уговори за куповину сеоских кућа
19.10.2021.

Откуп меркантилног кукуруза род 2021

На основу Закључка Владе,Републичка дирекција за робне резерве(у даљем тексту:Дирекција), извршиће куповину до 23.186.458 кг меркантилног кукуруза род 2021. године.

1) Куповина меркантилног кукуруза вршиће се од:

 • физичких лица – носилаца пољопривредних породичних газдинстава,
 • земљорадничких задруга, регистроване у АПР-у, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица и
 • овлашћених складиштара, који са Дирекцијом имају закључен уговор о складиштењу кукуруза и других
 • правних лица, регистрованих у АПР-у, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге, овлашћени складиштари и правна лица, морају имати газдинство које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016 и 46/2017, 44/2018 – др. Закон, 102/2018 и 6/2019), и налазе се у активном статусу.

Куповина меркантилног кукуруза вршиће се од физичких лица – носилаца пољопривредних породичних газдинстава, земљорадничких задруга, овлашћених складиштара и правних лица, која немају финансијских дуговања и нису у спору по било ком основу са Дирекцијом.

Квалитет – меркантилни кукуруз мора бити, домаћег порекла, природно или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова плесни и без страног мириса и укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама, у свему према српском стандард СРПС.Е.Б3.516 и СРПС.Е.Б3.516/1, са следећим елементима квалитета: до 14 % влаге, до 8 % ломљених зрна, до 2 % дефектних зрна, до 2 % нагорелих зрна, стране примесе макс. 1%, од тога 0,5 % анорганских. Лом се утврђује помоћу сита са округлим отворима пречника од 5 мм.

Цена меркантилног кукуруза је 29,00 дин./кг (у цену урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једног регистрованог пољопривредног породичног газдинства биће 10 тона, а максимална 100 тона. Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од земљорадничке задруге, овлашћеног складиштара и правног лица је 100 тона а максимална је 1.000 тона. Дирекција ће у зависности од понуде меркантилног кукуруза у откупу, вршити распоређивање понуђених количина у складу са потребама и територијалном распореду овлашћених складишта.

Пријављивање – за продају меркантилног кукуруза заинтересована регистрована пољопривредна газдинства, земљорадничке задруге, овлашћени складиштари и правна лица, могу се пријавити електронски, на порталу Дирекције www.рдрр.гов.рс, сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова.

Уговарање – закључивање уговора вршиће се на основу електронских пријава продаваца, у складу са слободним складишним капацитетима и потребама Дирекције.

Приликом потписивања уговора обавезна документа за:

-регистрована пољопривредна породична газдинства су:

 • фотокопија личне карте или очитана лична карта,
 • оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од 5 дана од дана пријаве, на порталу дирекције,
 • земљорадничке задруге, овлашћене складиштаре и правна лица су:
 • фотокопију Извода из Агенције за привредне регистре,
 • фотокопија картона депонованих потписа, оверена и датирана од стране банке, не старија од 15 дана,
 • оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од 5 дана од дана пријаве.

Поред наведеног регистрована пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге, овлашћени складиштари и правна лица у обавези су да доставе и:

 • потврду о ускладиштењу,
 • магацински улаз меркантилног кукуруза, издат од стране овлашћеног складиштара Дирекције, потписан од стране складиштара и продавца,
 • сертификат о квалитету и квантитету и Записник о контроли издате од стране акредитоване контролне организације за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране акредитоване контролне организације, као и од стране овлашћеног лица складиштара. Трошкови издавања Сертификата су обавеза продавца.
 • рачун (уколико је продавац обвезник ПДВ-а).

Плаћање – Дирекција ће Продавцу извршити плаћање купљеног меркантилног кукуруза у року од 15 дана од дана достављања обавезне документације.

Рок за реализацију куповине кукуруза по Закључку Владе и рок за пријављивање је до 30. новембар 2021. године.

Обавештење и списак овлашћених складиштара >>

За све информације можете се обратити Дирекцији, на бројеве телефона: 011/32-39- 052, 32-38-997, 3235-364, 3240-509, у Београду и 021/452-774 и 021/528-911, у Новом Саду.


WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE